Wettelijke kennisgeving

Deze website is eigendom van HOCISA REINA, SLU met CIF nummer B76315829 en adres te Calle Alfred L. Jones 40, 35008 Las Palmas de Gran Canaria en geregistreerd in het Mercantiele Register van Las Palmas in Volume:2193,Book:0,Folio:66,Section:9,Page:GC54175 1st Entry/Date:31/05/2018, namens:

BULL COSTA CANARIA & SPA (HOCISA COSTA CANARIAS, SLU - B76315860)
Calle Las Retamas 1, 35100 San Agustín.

De centrale kantoren van de BULL HOTELS GROUP zijn gevestigd in C/ Alfredo L. Jones 40, 35008 Las Palmas de Gran Canaria.

 

Voor vragen of voorstellen kun je contact met ons opnemen per telefoon op 928260100 of per e-mail: bullhotels@delegado-datos.com

 

Op deze website is de uitsluitend in Spanje geldende regelgeving van toepassing, waaraan zowel onderdanen als buitenlanders die deze website gebruiken zich moeten houden.

 

De toegang tot onze website door de GEBRUIKER is gratis en is onderworpen aan het vooraf lezen en volledig, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaarden van deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN die van kracht zijn op het moment van toegang, en die wij u verzoeken aandachtig te lezen. De GEBRUIKER die ons portaal, de inhoud ervan of de diensten gebruikt, aanvaardt uitdrukkelijk en onderwerpt zich aan de algemene gebruiksvoorwaarden ervan. Indien de gebruiker het niet eens is met deze gebruiksvoorwaarden, dient hij/zij af te zien van het gebruik van dit portaal en het gebruik via dit portaal.

 

Voor het verstrekken van persoonlijke gegevens en, indien van toepassing, de aankoop van diensten via onze portalen is een minimumleeftijd van 14 jaar vereist of, indien van toepassing, voldoende handelingsbekwaamheid om een contract aan te gaan.

 

Wij kunnen te allen tijde de presentatie en configuratie van onze website wijzigen, diensten uitbreiden of verminderen en zelfs van het netwerk verwijderen, evenals de aangeboden diensten en inhoud, dit alles eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Alle inhoud, teksten, afbeeldingen, merken en broncodes zijn eigendom van BULL HOTELS of van derden van wie de exploitatierechten zijn verworven, en worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 

De gebruiker heeft alleen recht op privégebruik zonder winstoogmerk en heeft uitdrukkelijke toestemming nodig voor het wijzigen, reproduceren, exploiteren, verspreiden of uitoefenen van enig recht van de eigenaar.

 

BULL HOTELS is een geregistreerd handelsmerk en de reproductie, imitatie, het gebruik of de invoeging van deze handelsmerken zonder onze toestemming is verboden.

 

Het plaatsen van links naar onze website verleent er geen enkel recht op. Evenzo geeft het plaatsen van een link naar onze website u geen recht op de status van medewerker of partner.

 

BULL HOTELS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor claims met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de artikelen en afbeeldingen die door derden op haar website worden gepubliceerd.

 

De gehele of gedeeltelijke imitatie van onze website is ten strengste verboden.

 

De toegang tot onze website is gratis en vereist geen voorafgaande inschrijving of registratie. Het gebruik van bepaalde diensten kan echter het invullen van formulieren en/of identificatie door middel van wachtwoorden vereisen. Deze diensten worden duidelijk aangegeven op de website, met eenvoudige instructies voor de registratie.

 

Het verzenden van persoonlijke gegevens impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding door de GEBRUIKER van ons privacybeleid.

 

De gebruiker dient onze website te betreden in overeenstemming met de goede trouw, de regels van de openbare orde en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De toegang tot onze website is uitsluitend en alleen de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die in alle gevallen aansprakelijk is voor de schade die aan derden of aan ons kan worden toegebracht.

 

Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden de op deze website aangeboden diensten en inhoud te gebruiken en te verkrijgen via andere procedures dan die welke zijn vastgelegd in deze gebruiksvoorwaarden en, in voorkomend geval, in de specifieke voorwaarden voor de verkrijging van bepaalde diensten.

 

Het is de GEBRUIKER verboden om op ons portaal handelingen te verrichten die onze computersystemen overmatig belasten, alsook om virussen in te voeren of robots of software te installeren die de normale werking van onze website wijzigen, of kortom schade aan onze computersystemen kunnen veroorzaken.

 

Rekening houdend met de onmogelijkheid om de informatie, inhoud en diensten van andere websites te controleren die toegankelijk zijn via de links die onze website ter beschikking stelt, informeren wij je dat BULL HOTELS vrijgesteld is van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebruik van deze websites, buiten ons bedrijf, door de gebruiker.

 

BULL HOTELS behoudt zich het eenzijdige recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het lidmaatschap te beëindigen van elke GEBRUIKER die volgens de organisatie de voorwaarden voor het gebruik van onze website heeft geschonden, zonder dat de GEBRUIKER aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Evenzo behoudt zij zich het recht voor passende juridische stappen te ondernemen tegen degenen die deze algemene gebruiksvoorwaarden schenden, waarbij de GEBRUIKER aanvaardt dat het uitblijven van een dergelijke actie geen formele afstand daarvan inhoudt, en dat deze actie van kracht blijft totdat de wettelijke verjaringstermijn voor overtredingen is verstreken.

 

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn fundamentele waarden van BULL HOTELS en daarom streven wij ernaar de privacy van de gebruiker te allen tijde te waarborgen en geen onnodige informatie te verzamelen.

 

Het verstrekken van persoonlijke gegevens vereist een minimumleeftijd van 14 jaar en/of voldoende handelingsbekwaamheid en de uitdrukkelijke aanvaarding van ons Privacybeleid, waarbij het absoluut verboden is persoonlijke gegevens van kinderen onder de 14 jaar te verstrekken zonder toestemming van ouders of wettelijke voogden.

 

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade die aan BULL HOTELS of aan derden wordt toegebracht door het invullen van de formulieren met valse, onnauwkeurige, onvolledige, verouderde gegevens of gegevens van derden.

 

Door deze website ter beschikking van de gebruiker te stellen, willen wij een kwaliteitsservice bieden, waarbij wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het verstrekken ervan, evenals bij de gebruikte technologische middelen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van virussen of andere elementen die het computersysteem van de gebruiker op enigerlei wijze kunnen beschadigen.

 

BULL HOTELS garandeert niet dat de beschikbaarheid van de dienst continu en ononderbroken zal zijn, als gevolg van omstandigheden veroorzaakt door problemen in het internetnetwerk, storingen in computerapparatuur of andere onvoorziene omstandigheden, zodat de GEBRUIKER ermee instemt deze omstandigheden binnen redelijke grenzen te dragen, en derhalve uitdrukkelijk afziet van elke aansprakelijkheid jegens BULL HOTELS voor mogelijke storingen, fouten en gebruik van de dienst.

 

De GEBRUIKER aanvaardt alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van onze website en is als enige verantwoordelijk voor elk direct of indirect effect op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk nadelig economisch, technisch en/of juridisch resultaat, alsmede de teleurstelling van de door ons portaal gewekte verwachtingen, waarbij de gebruiker verplicht is BULL HOTELS te vrijwaren voor alle vorderingen die direct of indirect uit dergelijke gebeurtenissen voortvloeien.

 

BULL HOTELS staat niet in voor de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en geldigheid van de inhoud van deze website, ongeacht of deze van haarzelf, van derden of van andere websites afkomstig is, en is volledig vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 

BULL HOTELS is ontheven van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit vorderingen, met inbegrip van de betaling van advocatenkosten, voor rechtszaken en vorderingen door derden wegens schending door de GEBRUIKER van onze gebruiksvoorwaarden, toegang en privacybeleid, of enige andere vordering wegens schending van de geldende wetgeving.

 

De GEBRUIKER erkent dat hij/zij alle informatie over de gebruiksvoorwaarden van ons portaal heeft begrepen, en erkent dat deze voldoende zijn voor de uitsluiting van fouten daarin, en aanvaardt ze daarom volledig en uitdrukkelijk.

 

De GEBRUIKER is zich er ten volle van bewust dat het louter doorbladeren van deze website, alsmede het gebruik van de diensten ervan, de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden impliceert.

 

Op alle zaken die betrekking hebben op onze website is uitsluitend de Spaanse wet van toepassing. In het geval van enige vorm van discrepantie of verschil tussen de partijen met betrekking tot de interpretatie en inhoud van deze website, onderwerpen alle partijen zich, uitdrukkelijk afzien van enige andere jurisdictie, aan de Rechtbanken en Tribunalen van Las Palmas de Gran Canaria.

 

De GEBRUIKER onderwerpt zich bij het afronden van het boekingsproces van onze diensten uitdrukkelijk aan de hieronder genoemde clausules, alsmede aan de voorwaarden voor toegang en gebruik van ons portaal en het privacybeleid ervan, toegankelijk via de link "Wettelijke voorwaarden".

 

De GEBRUIKER erkent dat hij/zij voldoende handelingsbekwaam is om contractuele verplichtingen aan te gaan.

Deze voorwaarden zijn permanent toegankelijk in de Juridische voorwaarden van onze website.

 

 

Kinderen tot 2 jaar kunnen gratis in kinderbedjes verblijven.

 

1 kind van 2 tot 12 jaar kan tegen betaling van 50% van de kamerprijs per persoon per nacht in een extra bed worden ondergebracht.

 

1 ouder kind of volwassene kan tegen 80% van de kamerprijs per persoon per nacht in een extra bed worden ondergebracht.

 

Maximum aantal extra bedden / kinderbedjes in de kamer: 1.

 

Het annuleren van de boeking kan vanaf de boekingsbevestiging zelf via een annuleringslink of telefonisch, via de op de website aangegeven informatie en boekingsnummer. Als een terugbetaling volgens de algemene voorwaarden van de dienst nodig is, zal deze binnen ongeveer zeven dagen plaatsvinden vanwege de mogelijke administratieve procedures tussen de verschillende banken.

 

Annuleringsvoorwaarden (Accommodatie)
Tweepersoonskamer met gratis SPA. Annuleringsvoorwaarden:
1 nacht vanaf 30/01/2019 - 00:00 uur.

 

Als je je boeking tot 1 dag voor de aankomstdatum annuleert of wijzigt, brengt het etablissement geen kosten in rekening, behalve voor boekingen met speciale voorwaarden. Als de boeking later wordt geannuleerd of in geval van no-show, wordt 100% van de eerste nacht in rekening gebracht.

 

Betaling vooraf: 100% van de eerste nacht wordt door het etablissement in rekening gebracht op het moment van boeken.

 

Belastingen en servicekosten: 7% belasting inbegrepen. Gemeentebelasting niet van toepassing servicekosten niet van toepassing.

 

De factuur die overeenkomt met het bedrag van de annuleringskosten wordt gestuurd naar het adres dat de klant bij zijn inschrijving heeft opgegeven.

 

Indien de klant op de dag van inchecken niet in het hotel verschijnt, overeenkomstig zijn reservering, kan het hotel ter compensatie het bedrag van de eerste overnachting in rekening brengen op de creditcard (waarvan het de gegevens vooraf van de klant heeft ontvangen).

 

BIJZONDERE WETTELIJKE VOORWAARDEN:
Dit zijn de voorwaarden die in elk van de producten door de dienstverlener zelf worden gespecificeerd en die aan dit contract zullen worden toegevoegd.

 

OVER HET SYSTEEM EN ZIJN HULPMIDDELEN:
BULL HOTELS is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens van de gebruikers of de communicatie die zij in dit verband onderhouden. Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe de toegang van andere gebruikers tot de toegangsdienst niet te hinderen door een massaal gebruik van de computerbronnen waarmee de eigenaar van de website de dienst levert, en geen handelingen te verrichten die deze systemen beschadigen, onderbreken of fouten genereren. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen programma's, virussen, macro's, applets, ActiveX-besturingselementen of andere logische apparaten of sequenties van tekens in te voeren die enige vorm van wijziging veroorzaken of kunnen veroorzaken in de computersystemen van de eigenaar van de Website of van derden.

 

TOEPASSELIJKE REGELGEVING:
Op deze Algemene Voorwaarden is de Spaanse wet van toepassing. De partijen doen uitdrukkelijk afstand van elke jurisdictie die met hen overeenkomt en onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de Rechtbanken en Tribunalen van Las Palmas de Gran Canaria om elk geschil op te lossen dat kan ontstaan bij de interpretatie of uitvoering van deze contractuele voorwaarden.

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd op 07/02/2019. Wij kunnen ze te allen tijde wijzigen: controleer elke keer dat je verbinding maakt met onze website de datum van uitgifte om er zeker van te zijn dat er geen wijzigingen zijn aangebracht die je kunnen treffen.

 

Als je vragen hebt over de Gebruiksvoorwaarden van onze website, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens, of neem contact op met Lant Abogados via info@lant-abogados.com of www.lant-abogados.com.