Rättsligt meddelande

Denna webbplats tillhör HOCISA REINA, SLU med CIF-nummer B76315829 och adress calle Alfred L. Jones 40, 35008 Las Palmas de Gran Canaria och är registrerad i handelsregistret i Las Palmas i volym:2193, bok:0,Folio:66,sektion:9,sida:GC54175 1st Entry/Date:31/05/2018, för:

 

BULL HOTELS GROUP har sitt huvudkontor på adressen C/ Alfredo L. Jones 40, 35008 Las Palmas de Gran Canaria.

 

För frågor eller förslag, vänligen kontakta oss på telefon 928260100 eller via e-post: bullhotels@delegado-datos.com.

Denna webbplats regleras av de bestämmelser som är exklusivt tillämpliga i Spanien, och omfattas av dem, både medborgare och utlänningar som använder denna webbplats.

 

Användarens tillgång till vår webbplats är kostnadsfri och förutsätter att han/hon först läser och fullständigt, uttryckligen och förbehållslöst godkänner dessa ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR som gäller vid tidpunkten för tillgången, och som vi ber dig att läsa noggrant. När användaren använder vår portal, dess innehåll eller tjänster, accepterar och godkänner han eller hon uttryckligen de allmänna användningsvillkoren för denna. Om användaren inte godkänner dessa användningsvillkor måste han/hon avstå från att använda denna portal och att verka via den.

 

För att lämna personuppgifter och, i förekommande fall, köpa tjänster via våra portaler krävs en minimiålder på 14 år eller, i förekommande fall, tillräcklig juridisk kapacitet för att ingå ett avtal.

 

Vi kan när som helst ändra presentationen och konfigurationen av vår webbplats, utöka eller minska tjänsterna och till och med ta bort den från nätverket, liksom de tjänster och det innehåll som tillhandahålls, allt ensidigt och utan föregående meddelande.

 

Allt innehåll, alla texter, bilder, varumärken och källkoder tillhör BULL HOTELS eller tredje part från vilken deras exploateringsrättigheter har förvärvats, och är skyddade av immateriella och industriella rättigheter.

 

Användaren har endast rätt till privat, icke-vinstdrivande användning av samma sak och kräver uttryckligt tillstånd för att ändra, reproducera, utnyttja, distribuera eller utöva någon av de rättigheter som tillhör ägaren.

 

BULL HOTELS är ett registrerat varumärke och det är förbjudet att reproducera, imitera, använda eller infoga dessa varumärken utan vårt tillstånd.

 

Att upprätta länkar till vår webbplats ger inte någon rätt till den. Det faktum att du upprättar en länk till vår webbplats ger dig inte heller rätt till status som samarbetspartner eller partner.

 

BULL HOTELS kan inte hållas ansvarigt för eventuella anspråk på immateriella rättigheter till artiklar och bilder som publiceras av tredje part på webbplatsen.

 

Det är strängt förbjudet att helt eller delvis efterlikna vår webbplats.

 

Tillträdet till vår webbplats är gratis och kräver inte någon föregående prenumeration eller registrering. Användningen av vissa tjänster kan dock kräva att man fyller i formulär och/eller identifierar sig med hjälp av lösenord. Dessa tjänster kommer att identifieras på webbplatsen med enkla instruktioner om hur man registrerar sig.

 

Om användaren skickar personuppgifter innebär det att han/hon uttryckligen godkänner vår sekretesspolicy.

 

Användaren måste använda vår webbplats i god tro, i enlighet med reglerna för allmän ordning och dessa allmänna användningsvillkor. Tillgång till vår webbplats sker på användarens enda och exklusiva ansvar, som i samtliga fall är ansvarig för eventuella skador som kan orsakas tredje part eller oss.

 

Det är uttryckligen förbjudet för användaren att använda och erhålla de tjänster och det innehåll som erbjuds på denna webbplats på annat sätt än vad som anges i dessa användningsvillkor och, i förekommande fall, i de särskilda villkor som reglerar förvärvet av vissa tjänster.

 

Användaren är förbjuden att utföra alla typer av åtgärder på vår portal som orsakar en alltför stor överbelastning av våra datorsystem, liksom att införa virus eller installera robotar eller programvara som ändrar den normala driften av vår webbplats, eller kort sagt kan orsaka skador på våra datorsystem.

 

Med hänsyn till omöjligheten att kontrollera information, innehåll och tjänster som finns på andra webbplatser som kan nås via de länkar som vår webbplats kan göra tillgängliga, informerar vi om att BULL HOTELS är befriat från allt ansvar för skador av alla slag som kan uppstå till följd av att användaren använder dessa webbplatser, utanför vårt företag, av användaren.

 

BULL HOTELS förbehåller sig den ensidiga rätten att, utan föregående meddelande, avsluta medlemskapet för varje ANVÄNDARE som organisationen anser ha brutit mot de villkor som reglerar användningen av vår webbplats, utan att ANVÄNDAREN har rätt att kräva någon form av skadestånd för denna typ av åtgärd. På samma sätt förbehåller sig organisationen rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot dem som bryter mot dessa allmänna användningsvillkor, varvid användaren accepterar att underlåtenhet att vidta sådana åtgärder inte innebär ett formellt avstående från dem, och att sådana åtgärder ska fortsätta att gälla till dess att den lagstadgade preskriptionstiden för överträdelser har löpt ut.

 

Konfidentialitet och säkerhet är grundläggande värden för BULL HOTELS, och därför är vi fast beslutna att alltid garantera användarens integritet och att inte samla in onödig information.

 

För att lämna personuppgifter krävs en minimiålder på 14 år och/eller tillräcklig juridisk kapacitet att ingå avtal och ett uttryckligt godkännande av vår integritetspolicy, eftersom det är absolut förbjudet att lämna personuppgifter om barn under 14 år utan föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke.

 

Användaren är ensam ansvarig för alla direkta eller indirekta skador som orsakas BULL HOTELS eller tredje part genom att fylla i formuläret med falska, felaktiga, ofullständiga, inaktuella eller tredje parts uppgifter.

 

Genom att göra denna webbplats tillgänglig för användaren vill vi erbjuda en tjänst av hög kvalitet och använda största möjliga omsorg vid tillhandahållandet av denna, liksom vid de tekniska hjälpmedel som används. Vi kan dock inte hållas ansvariga för förekomsten av virus eller andra element som på något sätt kan skada användarens datasystem.

 

BULL HOTELS garanterar inte att tillgången till tjänsten kommer att vara kontinuerlig och oavbruten, på grund av omständigheter som orsakas av problem i Internetnätet, haverier i datorutrustning eller andra oförutsägbara omständigheter, varför användaren samtycker till att bära dessa omständigheter inom rimliga gränser och därför uttryckligen avstår från allt ansvar gentemot BULL HOTELS för eventuella fel, brister och användning av tjänsten.

 

Användaren tar på sig allt ansvar som följer av användningen av vår webbplats, och är ensam ansvarig för alla direkta eller indirekta effekter som uppstår på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, alla negativa ekonomiska, tekniska och/eller juridiska resultat, samt besvikelse av de förväntningar som genererats av vår portal, och användaren är skyldig att hålla BULL HOTELS skadeslös för alla krav som direkt eller indirekt uppstår till följd av sådana händelser.

 

BULL HOTELS garanterar inte att innehållet på denna webbplats, vare sig det är dess eget, tredje parts eller länkat till andra webbplatser, är korrekt, sant och giltigt, och BULL HOTELS friskriver sig helt från allt ansvar som kan uppstå vid användningen av detta innehåll.

 

BULL HOTELS friskriver sig från allt ansvar som uppstår till följd av krav, inklusive betalning av advokatarvoden, för stämningar och anspråk från tredje part för användarens överträdelse av våra användningsvillkor, tillträdes- och sekretesspolicy eller andra krav på grund av överträdelse av gällande lagstiftning.

 

Användaren bekräftar att han/hon har förstått all information om användningsvillkoren för vår portal, och erkänner att de är tillräckliga för att utesluta fel i dem, och accepterar dem därför helt och hållet och uttryckligen.

 

Användaren är fullt medveten om att enbart surfning på denna webbplats, liksom användning av dess tjänster, innebär ett godkännande av dessa användningsvillkor.

 

Alla frågor som rör vår webbplats regleras uteslutande av spansk lag. I händelse av någon typ av diskrepans eller olikhet mellan parterna i samband med tolkningen och innehållet på denna webbplats, underkastar sig alla parter, med uttryckligt avstående från all annan jurisdiktion, domstolarna och tribunalerna i Las Palmas de Gran Canaria.

 

När NÄTTSTAGAREN genomför bokningen av våra tjänster godkänner han/hon uttryckligen de klausuler som anges nedan, samt villkoren för tillgång och användning av vår portal och dess integritetspolicy, som nås via länken "Juridiska villkor".

 

Användaren bekräftar att han/hon har tillräcklig juridisk kapacitet för att ingå avtalsförpliktelser.

 

Dessa villkor är ständigt tillgängliga i de juridiska villkoren på vår webbplats.

 

 

Barn under 2 år kan bo gratis i barnsängar.

 

1 barn mellan 2 och 12 år kan bo i en extrasäng mot betalning av 50 % av rumspriset per person och natt.

 

1 äldre barn eller vuxen kan bo i en extrasäng för 80 % av rumspriset per person och natt.

 

Högsta antal extrasängar/sängar i rummet: 1.

 

Avbokning av bokningen kan göras från själva bokningsbekräftelsen via en avbokningslänk eller per telefon, via den information och det bokningsnummer som anges på webbplatsen. Om en återbetalning krävs enligt de allmänna villkoren för tjänsten kommer den att göras inom cirka sju dagar på grund av eventuella administrativa förfaranden mellan olika banker.

 

Avbokningspolicy (Boende)
Dubbelrum med gratis SPA. Avbokningsregler:
1 natt från 30/01/2019 - 00:00.

 

Om du avbokar eller ändrar din bokning fram till 1 dag före ankomstdatumet kommer anläggningen inte att ta ut någon avgift, med undantag för bokningar med särskilda villkor. Om bokningen avbokas senare eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av den första natten.

 

Förskottsbetalning: 100 % av den första natten debiteras av anläggningen vid bokningstillfället.

 

Skatter och serviceavgifter: 7 % skatt ingår. Kommunalskatt inte tillämplig serviceavgift inte tillämplig.

 

Fakturan som motsvarar beloppet för avbokningskostnaderna kommer att skickas till den adress som kunden anger vid registreringen.

 

Om kunden inte checkar in på hotellet på incheckningsdagen, i enlighet med sin bokning, kan hotellet debitera kreditkortet (vars uppgifter det har fått från kunden i förväg), som kompensation, med beloppet för den första nattens vistelse.

 

SÄRSKILDA RÄTTSLIGA VILLKOR:
Dessa är de som anges för varje produkt av tjänsteleverantören själv och som kommer att läggas till i detta avtal.

 

OM SYSTEMET OCH DESS VERKTYG:
BULL HOTELS ansvarar inte för sanningshalten i användarnas uppgifter eller den kommunikation som de upprätthåller i detta avseende. Likaså förbinder sig användaren att inte hindra andra användares tillgång till åtkomsttjänsten genom massiv förbrukning av de datorresurser genom vilka webbplatsens ägare tillhandahåller tjänsten, och att inte utföra åtgärder som skadar, avbryter eller genererar fel i dessa system. Användaren förbinder sig att inte införa program, virus, makron, applets, ActiveX-kontroller eller andra logiska enheter eller teckensekvenser som orsakar eller kan orsaka någon typ av förändring i webbplatsens ägares eller tredje parts datasystem.

 

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER:
Dessa allmänna villkor regleras av spansk lag. Parterna avstår uttryckligen från all jurisdiktion som kan motsvara dem och överlämnar uttryckligen till domstolarna och tribunalerna i Las Palmas de Gran Canaria för att lösa alla tvister som kan uppstå i samband med tolkningen eller genomförandet av dessa avtalsvillkor.

 

Dessa allmänna användningsvillkor har ändrats den 07/02/2019. Vi kan komma att ändra dem när som helst: kontrollera datumet för utfärdandet varje gång du ansluter dig till vår webbplats för att försäkra dig om att inga ändringar har gjorts som kan påverka dig.

 

Om du har några frågor om användningsvillkoren för vår webbplats kan du kontakta oss på ovanstående kontaktuppgifter eller kontakta Lant Abogados på info@lant-abogados.com eller www.lant-abogados.com.